Bảo mật thông tin
11/10/2017
Thiên Nam 17 năm chặng đường phát triển bền vững ( 1/11/2000 – 1/11/2017)
01/11/2017

Thiên Nam đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2017

Ngày 31/10/2017, Công ty Cổ phần TM – XNK Thiên Nam đã hoàn thành trước thời hạn 2 tháng kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các chỉ số sau:

  • Doanh thu 10 tháng : 3.366 tỉ đồng, đạt 105,2% KH 2017.
  • Lợi nhuận 10 tháng :    105,7 tỉ đồng, đạt 100,7% KH2017.
  • Đã tạm ứng cổ tức 10% bằng tiền mặt cho cổ đông vào ngày 20/10/2017.
  • Các chỉ số tài chính 10 tháng:
STT

Chỉ tiêu

ĐVT

10th/2016 10th/2017 Mức tăng/ giảm

Tỷ lệ %
tăng giảm

I

Chỉ tiêu tăng trưởng

1

Doanh thu thuần

%

2.920 3.366

446,0

15,3

2

Lợi nhuận sau thuế

%

76,6 84,4

7,8

10,2

II

Khả năng sinh lời

1

Tỷ suất lãi gộp/ doanh thu thuần

%

7,2 6,4

-0,8

-11,1

2

Tỷ suất lợi nhuận ròng /doanh thu thuần (ROS)

%

2,6

2,5

-0,1

-3,8

3

Tỷ suất lợi nhuận ròng/ tổng tài sản (ROA)

%

6,1

6,3

0,2

3,3

4

Tỷ suất lợi nhuận ròng / vốn chủ sở hữu (ROE)

%

20,0 20,5 0,5

2,5

(Số liệu đã loại trừ lợi nhuận không thường xuyên của cùng kỳ năm 2016)

  • Tất cả các chỉ số đều tăng, riêng tỷ suất lãi gộp/ doanh thu thuần và ROS giảm so với cùng kỳ do doanh thu tăng 15,3% trong khi lãi gộp tăng 2%, lãi gộp tăng trưởng thấp hơn doanh thu là do trong quý 2/2017 giá sắt thép trên thị trường giảm sâu trong khi giá vốn cao làm cho biên lãi gộp giảm.