Thiên Nam nhận danh hiệu “Top 100 thương hiệu Việt”
19/11/2010
Thiên nam nhận danh hiệu “Top 100 doanh nghiệp thương mại dịch vụ tiêu biểu năm 2010”
27/12/2010

Kết quả hoạt động kinh doanh tháng 11 năm 2010

Kết quả hoạt động kinh doanh tháng 11 năm 2010 | Cty CP TM XNK Thiên Nam

Công ty CP TM XNK Thiên Nam trân trọng thông báo kết quả hoạt động kinh doanh tháng 11 năm 2010 như sau:

Đvt: Tỷ đồng

Chỉ tiêu Thực hiện 11-2010 Lũy kế 11-2010 Thực hiện so với

kế hoạch 2010 (%)

Thực hiện so với

cùng kỳ 2009 (%)

Doanh thu thuận 185.49 794.39 122.2 170.17
Lợi nhuận trước thuế 54.99 90.00 225.00 308.85