ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG

Điều lệ của công ty Cổ phần Thương Mại - Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam (TENIMEX) là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của công ty , bao gồm các nội dung về danh tính công ty, cách thức thành lập, góp vốn, bộ máy tổ chức, quản lý, hoạt động của công ty.

QUY CHẾ QUẢN TRỊ

Quy chế quản trị của Thiên Nam là hệ thống các nguyên tắc và quy tắc để đảm bảo cho công ty được định hướng, điều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và những bên có quyền lợi liên quan đến công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bà NGUYỄN THỊ HIỆP

Chủ tịch HĐQT


Ông NGUYỄN QUANG HÒA

Phó Chủ tịch HĐQT


Ông NGÔ HỮU HOÀN

Thành viên HĐQT


Ông NGUYỄN HOÀNG GIANG

Thành viên HĐQT


Ông HỒ THÁI HÀ

Thành viên HĐQT


BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông NGÔ HỮU HOÀN

Tổng Giám đốc


Ông LÊ HỮU TRUNG

Phó Tổng Giám đốc


Ông VƯƠNG QUANG HÀO

Phó Tổng Giám đốc


BAN KIỂM SOÁT

Ông VƯƠNG QUANG DIỆU

Trưởng Ban Kiểm Soát


Ông NGUYỄN NGỌC TUẤN

Thành viên Ban kiểm soát


Bà PHẠM THỊ ĐĂNG THƠ

Thành viên Ban kiểm soát


SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Sơ đồ tổ chức của Thiên Nam được thể hiện một cách chuyên nghiệp và phân bổ phòng ban một cách khoa học và hợp lý, phân cấp cụ thể trách nhiệm của mỗi thành viên và phòng ban trong công ty. Sơ đồ tổ chức giúp cho chúng tôi hoạt động một cách hiệu quả nhất, giúp các phòng ban phối hợp nhau chặt chẽ để cùng tạo nên một Thiên Nam vững mạnh

So do to chuc TNA 2

  • cctn.com.vn
  • nguyenminh
  • vietinbank
  • HSBC
  • Argibank
  • BIDV
  • maritimebank
  • vpbank
  • AB Bank
  • theptoanthang