ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG

Điều lệ của công ty Cổ phần Thương Mại - Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam (TENIMEX) là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của công ty , bao gồm các nội dung về danh tính công ty, cách thức thành lập, góp vốn, bộ máy tổ chức, quản lý, hoạt động của công ty.

QUY CHẾ QUẢN TRỊ

Quy chế quản trị của Thiên Nam là hệ thống các nguyên tắc và quy tắc để đảm bảo cho công ty được định hướng, điều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và những bên có quyền lợi liên quan đến công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông NGUYỄN QUANG HÒA

Ông NGUYỄN QUANG HÒA

Chủ tịch HĐQT

Ông VƯƠNG QUANG DIỆU

Ông VƯƠNG QUANG DIỆU

Thành Viên HĐQT

Ông HỒ VĂN TUYÊN

Ông HỒ VĂN TUYÊN

Thành Viên HĐQT

Bà       TRẦN DUY   KIỀU

Bà TRẦN DUY KIỀU

Thành Viên HĐQT

Bà TRẦN THỊ MINH TRANG

Bà TRẦN THỊ MINH TRANG

Thành Viên HĐQT

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông VƯƠNG QUANG DIỆU

Ông VƯƠNG QUANG DIỆU

Tổng Giám Đốc

Ông NGUYỄN MINH THƯ

Ông NGUYỄN MINH THƯ

Phó Tổng Giám đốc

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Sơ đồ tổ chức của Thiên Nam được thể hiện một cách chuyên nghiệp và phân bổ phòng ban một cách khoa học và hợp lý, phân cấp cụ thể trách nhiệm của mỗi thành viên và phòng ban trong công ty. Sơ đồ tổ chức giúp cho chúng tôi hoạt động một cách hiệu quả nhất, giúp các phòng ban phối hợp nhau chặt chẽ để cùng tạo nên một Thiên Nam vững mạnh

prev next